Informacje ogólne

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Powstał 1 maja 1998r. Organem założycielskim zakładu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pierwszym Dyrektorem była lek.med. Danuta Zalewska. Z włocławską służbą medycyny pracy związana była od 1974r. Dyrektorem WOMP była do 22.02.2006r.
Od 23.02.2006r. nowym dyrektorem jest lek.med. Joanna Zaremba.

Główne kierunki działania Ośrodka określa ustawa z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 125 z 2004r. - tekst jednolity) .
Obejmujemy swoim działaniem miasto Włocławek i powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński i włocławski.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;

 • badania konsultacyjne i odwoławcze dla podstawowych jednostek służby medycyny pracy;

 • kontrola podstawowych jednostek służby medycyny pracy;

 • prowadzenie rejestru zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności lekarza i pielęgniarki w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi;

 • nadzór i szkolenie w zakresie medycyny pracy;

 • badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i uczniów oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;

 • badania lekarskie i psychologiczne kierowców i kandydatów na kierowców;

 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne) pracowników;

 • badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;

 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej;

 • badania lekarskie w zakresie pozwolenia na broń;

 • szczepienia ochronne pracowników;