Konkursy ofert

 

 

INFORMACJA

z dnia 29.11.2012 r.

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku na 2013 rok w zakresie diagnostyki laboratoryjnej .

Wybrany podmiot:

Laboratorium Medyczne

„ SYNEVO”

ul. Barska 13

87 -80 Włocławek

 

 

 


Konkursy archiwalne:

 

 

INFORMACJA

z dnia 29.11.2012 r.

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku na 2013 rok w zakresie diagnostyki laboratoryjnej .

Wybrany podmiot:

Laboratorium Medyczne

„ SYNEVO”

ul. Barska 13

87 -80 Włocławek

 

 


Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 z 2011r., poz. 654 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.


Świadczenia zdrowotne będą wykonywane od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.


Odbiór materiału biologicznego od Zamawiającego i dostarczanie wyników badań przez wykonawcę. 
 

Kryterium oceny ofert będzie cena jednostkowa świadczenia.
 

Oferty cenowe w zamkniętej kopercie z oznaczeniem oferenta i „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej na 2013r.” należy składać osobiście lub pocztą w terminie do dnia 15.11.2012r.  do godz. 14.00  na adres WOMP we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21 (pokój nr 2 – sekretariat).


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2012r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej WOMP pokój nr 7.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.


Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. WOMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


W toku postępowania konkursowego składający ofertę może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.


Składający ofertę może również złożyć do Dyrektora WOMP w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia  rozstrzygnięcia postępowania odwołanie dotyczące jego wyników.


Obowiązujący formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.womp.wloclawek.pl lub w siedzibie WOMP we Włocławku  ul. Wyszyńskiego 21 pokój nr 3 w godz. 9.00 – 12.30.
 

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana na stronie internetowej Ośrodka i na tablicy ogłoszeń.   
 


Informacja
o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne dotyczące badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadpodsatwowych i ponadgimnajzlanych i uczniów tych szkół,
którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciązliwych lub niebepizcznych dla zdrowia
- rekrutacja na rok szkolny 2012/2013.
 
 
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 3, 88- 200 radziejów - dla powiatu radziejowskiego
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 3 maja 2, 87-500 Rypin - dla powiatu rypińskiego

 

Informacja 
o rozstrzygnięciu konkursu ofert dla 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku na rok 2012

 • Konsultacje neurologiczne: 
  Gabinet Neurologiczny lek. med. Grażyna Górna Włocławek


 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 z 2011r., poz. 654) ogłasza konkurs ofert na następujące świadczenia zdrowotne:

 • konsultacje neurologiczne dla potrzeb medycyny pracy, wykonywane na terenie WOMP we Włocławku,

Świadczenia zdrowotne będą wykonywane od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Kryterium oceny ofert będzie cena jednostkowa świadczenia.
Oferty cenowe w zamkniętej kopercie z oznaczeniem "Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne 2012r." należy składać osobiście lub pocztą w terminie do dnia 15-12-2011 do godz. 14:00 na adres WOMP we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21 (pokój nr 2 - sekretariat).
Dopuszcza się możliwość składania ofert na pełen zakres świadczeń zdrowotnych lub na pojedyncze świadczenia.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16-12-2011 o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej WOMP pokój nr 7.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 19-12-2011r.
Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. WOMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
W toku postępowania konkursowego składający ofertę może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Składający ofertę może również złożyć do Dyrektora WOMP w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania odwołanie dotyczące jego wyników.
Obowiązujący formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.womp.wloclawek.pl lub w siedzibie WOMP we Włocławku ul. Wyszyńskiego 21 pokój nr 3 w godz. 9:00 - 12:30.
Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana na stronie internetowej Ośrodka i na tablicy ogłoszeń.

PLIKI DO POBRANIA:


 

Informacja 
o rozstrzygnięciu konkursu ofert dla 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku na rok 2012

 • Badania w zakresie rentgenodiagnostyki: 
  Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

 • Badania w zakresie analityki medycznej: 
  Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

 • Konsultacje laryngologiczne: 
  Gabinet Laryngologiczny Helena Wrzecionkowska Włocławek 
  Prywatny Gabinet Laryngologiczny lek. med. Tadeusz Wyrwicki Włocławek

 • Konsultacje neurologiczne: 
  konkurs nie został rozstrzygnięty

 • Konsultacje psychiatryczne: 
  Prywatny Gabinet Psychiatryczny dr n. med. Agata Piekarska Włocławek

 • Konsultacje diabetologiczne: 
  Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

 • Konsultacje foniatryczne, pulmonologiczne, alergologiczne, ortopedyczne, dermatologiczne: 
  Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

 • badania profilaktyczne pracowników, badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowani pojazdami 
  Prywatna Praktyka Lekarska Dariusz KOsiński Ciechocinek

 • badania psychologiczne dla kierowców: Gabinet Psychologiczny Halina Duło Ciechocinek

 • badania i konsultacje psychologiczne niezbędne do badań profilaktycznych pracowników, badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej: 
  Gabinet Psychologiczny mgr Agnieszka Różańska Włocławek 
  Gabinet Psychologiczny mgr Elżbieta Różańska Włocławek


 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 z 2011r., poz. 654) ogłasza konkurs ofert na następujące świadczenia zdrowotne:

 • badania w zakresie rentgenodiagnostyki,

 • badania w zakresie analityki medycznej (możliwość odbioru materiału do badań od zamawiającego),

 • konsultacje laryngologiczne, neurologiczne, psychiatryczne, diabetologiczne dla potrzeb medycyny pracy, wykonywane na terenie WOMP we Włocławku,

 • konsultacje foniatryczne, pulmonologiczne, alergologiczne, ortopedyczne, dermatologiczne dla Poradni Chorób Zawodowych,

 • badania profilaktyczne pracowników, badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowani pojazdami - wykonywane na terenie WOMP we Włocławku,

 • badań psychologicznych dla kierowców wykonywane na terenie WOMP we Włocławku,

 • badań i konsultacji psychologicznych niezbędnych do badań profilaktycznych pracowników wykonywane na terenie WOMP we Włocławku,

 • badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej wykonywane w WOMP we Włocławku,

Świadczenia zdrowotne będą wykonywane od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Kryterium oceny ofert będzie cena jednostkowa świadczenia.
Oferty cenowe w zamkniętej kopercie z oznaczeniem "Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne 2012r." należy składać osobiście lub pocztą w terminie do dnia 25-11-2011 do godz. 14:00 na adres WOMP we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21 (pokój nr 2 - sekretariat).
Dopuszcza się możliwość składania ofert na pełen zakres świadczeń zdrowotnych lub na pojedyncze świadczenia.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu28-11-2011 o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej WOMP pokój nr 7.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 02-12-2011r.
Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. WOMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
W toku postępowania konkursowego składający ofertę może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Składający ofertę może również złożyć do Dyrektora WOMP w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania odwołanie dotyczące jego wyników.
Obowiązujący formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.womp.wloclawek.pl lub w siedzibie WOMP we Włocławku ul. Wyszyńskiego 21 pokój nr 3 w godz. 9:00 - 12:30.
Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana na stronie internetowej Ośrodka i na tablicy ogłoszeń.

PLIKI DO POBRANIA: