W oparciu o art. 60 w związku z art. 34 ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 600) badania kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów przeprowadzają lekarze posiadający:

- pełne uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, gdyż wykonywanie czynności egzaminatora wiąże się z pracą wymagającą pełnej sprawności psychoruchowej i w narażeniu na niekorzystne czynniki psychospołeczne oraz

- uprawnienia do przeprowadzania badań w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Badania przeprowadzane są w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z zastrzeżeniem częstotliwości badań, która do 60 r.ż wynosi co 5 lat, powyżej 60 r.ż co 2,5 roku (co 30 miesięcy). Zakres badania lekarskiego obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Po badaniu lekarz wydaje orzeczenie w formie zaświadczenia wg wzoru określonego w rozporządzeniu MZiOS z dn. 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69 poz. 332 z późn. zm.).

W przypadku:

1) kandydatów na egzaminatorów:

- badanie przeprowadzane jest na wniosek zainteresowanego

- część zaświadczenia „nazwa i adres zakładu pracy/pracodawcy” skreślamy

- w miejscu dotyczącym nazwy stanowiska pracy wpisujemy: egzaminator – kwalifikacja

do wykonywania czynności

- orzekamy o braku lub istnieniu przeciwwskazań

- wyznaczamy termin kolejnego badania z częstotliwością j.w., chyba że stwierdzimy u

osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań

zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem w/wsk. terminów

- podbijamy zaświadczenie dwoma pieczątkami potwierdzającymi posiadane

uprawnienia

- wydanie zaświadczenia w 2 egzemplarzach (dla zainteresowanego i Urzędu

Marszałkowskiego) wpisujemy do rejestru zaświadczeń wydanych do celów

przewidzianych w Kodeksie pracy a badany potwierdza podpisem odbiór;

2) egzaminatorów zatrudnionych w WORD:

- badanie przeprowadzane jest w oparciu o skierowanie od pracodawcy

- w miejscu dotyczącym nazwy stanowiska pracy wpisujemy: egzaminator – kwalifikacja

do wykonywania czynności

- orzekamy o braku lub istnieniu przeciwwskazań

- wyznaczamy termin kolejnego badania z częstotliwością j.w., chyba że stwierdzimy u

osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań

zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem w/wsk. terminów

- podbijamy zaświadczenie dwoma pieczątkami potwierdzającymi posiadane

uprawnienia

- wydanie zaświadczenia w 3 egzemplarzach (dla zainteresowanego, pracodawcy i Urzędu

Marszałkowskiego) wpisujemy do rejestru zaświadczeń wydanych do celów

przewidzianych w Kodeksie pracy a badany potwierdza podpisem odbiór.

W odniesieniu do egzaminatorów posiadających uprawnienia, ale nie zatrudnionych stosujemy zalecenia jak w pkt 1.

ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek
54 413 69 00
womp@womp.wloclawek.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

Poradnia badań profilaktycznych
Poradnia chorób zawodowych
Poradnia dla młodocianych
Poradnie specjalistyczne
Pracownia specjalistycznaBIP