Konkurs ofert z dnia 2011-12-07

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 z 2011r., poz. 654) ogłasza konkurs ofert na następujące świadczenia zdrowotne:

  • konsultacje neurologiczne dla potrzeb medycyny pracy, wykonywane na terenie WOMP we Włocławku,

Świadczenia zdrowotne będą wykonywane od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Kryterium oceny ofert będzie cena jednostkowa świadczenia.
Oferty cenowe w zamkniętej kopercie z oznaczeniem "Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne 2012r." należy składać osobiście lub pocztą w terminie do dnia 15-12-2011 do godz. 14:00 na adres WOMP we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21 (pokój nr 2 - sekretariat).
Dopuszcza się możliwość składania ofert na pełen zakres świadczeń zdrowotnych lub na pojedyncze świadczenia.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16-12-2011 o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej WOMP pokój nr 7.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 19-12-2011r.
Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. WOMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
W toku postępowania konkursowego składający ofertę może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Składający ofertę może również złożyć do Dyrektora WOMP w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania odwołanie dotyczące jego wyników.
Obowiązujący formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.womp.wloclawek.pl lub w siedzibie WOMP we Włocławku ul. Wyszyńskiego 21 pokój nr 3 w godz. 9:00 - 12:30.
Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana na stronie internetowej Ośrodka i na tablicy ogłoszeń.

PLIKI DO POBRANIA:

ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek
54 413 69 00
womp@womp.wloclawek.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

Poradnia badań profilaktycznych
Poradnia chorób zawodowych
Poradnia dla młodocianych
Poradnie specjalistyczne
Pracownia specjalistycznaBIP